Beslissingen van het college van B&W Altena op 2 april 2024

ongeveer een maand geleden gepubliceerd

Op 2 april 2024 heeft het college van Burgemeester en Wethouders van Altena verschillende besluiten genomen. Hieronder staan de belangrijkste punten.

Oprichting BIZ Businessparken Werkendam

Er is steun van lokale ondernemers voor de oprichting van de Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Businessparken Werkendam. De ondernemers willen gezamenlijk bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van de bedrijvenparken.

Nieuwe regels voor standplaatsen in Altena

Er is een nieuw beleid voor standplaatsen voor de verkoop van goederen en diensten. Hierin is opgenomen hoe de gemeente vergunningen verleent en welke regels er zijn voor Altena en de vergunninghouders.

Verbetering verkeersveiligheid Kromme Nol en Lange Wiep

In samenwerking met de provincie Noord-Brabant werkt Altena aan de verbetering van de verkeersveiligheid en doorstroming van het knelpunt Kromme Nol in Wijk en Aalburg. Na onderzoek blijkt een ‘turborotonde’ met meerdere rijstroken en veilige fietsoversteekplaatsen een realistische oplossingsrichting.

Daarnaast wordt de verkeersveiligheid op de Lange Wiep verbeterd, onder andere door het realiseren van fietssuggestiestroken, snelheidsremmende plateaus en verbeterde oversteekmogelijkheden.

Programmaplan Wonen

Altena zet in op de toevoeging van nieuwe woningen die aansluiten bij de wensen en behoeften van de inwoners van Altena. Met het Programma Wonen sturen we op de realisatie van de juiste woningen op de juiste plekken. Dit draagt bij aan leefbare en vitale kernen.

Windturbines in Waalwijk en Gorinchem

Altena volgt de ontwikkelingen rond de windturbines in Waalwijk en Gorinchem op de voet. Voor het bouwen van windmolens is aanvullend onderzoek nodig. Binnenkort zet RES regio Alblasserwaard een online enquête uit waarin inwoners kunnen aangeven wat zij belangrijk vinden in het bepalen van de definitieve locaties voor windmolens. Ook inwoners van Altena kunnen hieraan deelnemen.

Doorontwikkeling website

De 5 jaar oude website van de gemeente Altena (www.gemeentealtena.nl) is toe aan een doorontwikkeling. De gemeentelijke website wordt aangepast aan de nieuwste inzichten. Altena wil een website die aansluit bij vragen van de bezoekers. Informatie moet makkelijk te vinden zijn en in duidelijke, begrijpelijke taal worden aangeboden. Ook moet de website toegankelijk zijn voor inwoners/ondernemers met een visuele beperking.

Benoeming gemeentesecretaris

Per 1 juni 2024 wordt de heer Peter Breukers benoemd als gemeentesecretaris van de gemeente Altena. De functie van gemeentesecretaris is de afgelopen periode op interim basis ingevuld.

Huisvesting statushouders en bijzondere doelgroepen

In 2023 heeft Altena 126 statushouders gehuisvest. Daarmee is de taakstelling behaald. Daarnaast zijn er nog meer Oekraïners gehuisvest in Altena waarmee ook die taakstelling behaald is.

Uitvoeringsprogramma 2024 Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Het uitvoeringsprogramma 2024 voor vergunningverlening, toezicht en handhaving van de gemeente Altena is vastgesteld. Hierin zijn onder andere het slopen van asbest, brandveiligheidseisen bouwen controleren, zwerfafvaldumpingen aanpakken en aandacht voor overtredingen Opiumwet opgenomen als prioriteiten.